Skip to: site menu | section menu | main content

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

ZAVOD ZA OPĆU I ANORGANSKU KEMIJU

Nastavna djelatnost Zavoda

        Danas se na Zavodu za opću i anorgansku kemiju izvodi nastava iz 11 kolegija za više od 350 studenata. Riječ je o kolegijima koji se predaju prema novom, Bolonjskom programu. Nastava je povjerena prof. dr. sc. Laszlu Siposu, doc. dr. sc. Stjepanu Milardoviću, predstojniku Zavoda i doc. dr. sc. Ivani Steinberg. Osim njih u izvođenju nastave sudjeluju dr. sc. Biserka Tkalčec, viša predavačica, dr. sc. Lidija Furač, predavačica, dr. sc. Tamara Štembal, viša asistentica, mr. sc. Marinko Markić, viši stručni suradnik, znanstvena novakinja Irena Kereković, dipl. inž., asistentica Tatjana Ignjatić Zokić, dipl. inž. i stručna suradnica Dora Tončić, dipl. inž., tehnička suradnica Zavoda je Lili Plenković, a za čistoću i red u Zavodu brine se Jadranka Škreblin.

        Kolegiji «Opća kemija» i «Anorganska kemija» glavni su kolegiji Zavoda za opću i anorgansku kemiju, a izvode se u I. i II. semestru na studijima «Primijenjena kemija» i «Kemija i inženjerstvo materijala». Skraćena, objedinjena verzija ovih kolegija «Opća i anorganska kemija» izvodi se samo u prvom semestru za studente na studijima «Kemijsko inženjerstvo» i «Eko inženjerstvo». Studenti se u okviru navedenih kolegija upoznaju s općim zakonitostima kemije, atomskom i molekulskom strukturom tvari, kemijskom vezom, makroskopskim svojstvima čvrstih, tekućih i plinovitih tvari, vrstama kemijskih reakcija, kemijskom ravnotežom, energijskim promjenama pri kemijskim reakcijama i nuklearnim reakcijama. Nakon tih temeljnih spoznaja slijedi upoznavanje sa svojstvima kemijskih elemenata i njihovih anorganskih spojeva. Predavanja u I. semestru prate laboratorijske vježbe i seminari iz kemijskog računanja, a u II. semestru održavaju se samo laboratorijske vježbe.

        Osim prije navedenih temeljnih kolegija, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju organizirana je nastava iz nekoliko obvezatnih i izbornih kolegija svih smjerova studija, kako preddiplomskih i diplomskih tako i poslijediplomskih, a i doktorskih studija. To su prije svega kolegiji: «Kemija okoliša», «Biosenzori», «Kemija voda», «Procesi pročišćavanja voda», «Kemija u zaštiti okoliša», «Pročišćavanje otpadnih voda gradova i industrije», i drugi. Među najpopularnijim izbornim kolegijima na Fakultetu godinama je kolegij prof. L. Sipos-a «Pilot postrojenja i projektiranje postupaka pročišćavanja voda», a upisuje ga obično više od 50 % studenata. U okviru ovog kolegija izvodi se i terenska nastava obilaskom nekih od pilot postrojenja postavljenih diljem Hrvatske.

 

 

Preddiplomski studij

 

 

Opća kemija

   Predavač: prof. dr. sc. L. Sipos

Cilj: Savladavanje temelja kemije, kemijskog računa i stjecanje osnovne vještine u laboratorijskom radu.

Sadržaj kolegija

Ispitna shema

    Nastavni materijali:

Skripta za vježbe iz kolegija "Opća kemija"

Laboratorijski izvještaj

Hrvatska nomenklatura anorganske kemije

    Ispit i testovi:

Upute za učenje, konzultacije i polaganje ispita

Primjer 1. testa

ISPIT OK i OAK 270611 

ISPIT OK i OAK 220711 

ISPIT OK i OAK 020911

    Seminari:

SEMINAR 01 - O kolegiju, opće upute, ponavljanje srednjoškolskog gradiva

Dodatak uz seminar 01

SEMINAR 02 - Sastav spojeva i smjese

SEMINAR 03 - Priprema i sastav otopine

SEMINAR 04 - Kemijske reakcije - redoks reakcije

Primjeri redoks reakcija za vježbanje

SEMINAR 05 - Kvantitativni odnosi u kemijskim reakcijama, mjerodavni reaktant, iskorištenje reakcije

Dodatni zadaci za DZ i vježbanje uz seminar 05 i 06

Reakcije za zadatke otopina-otopina, M. Sikirica, Stehiometrija, 5. poglavlje

SEMINAR 06 - plinski zakoni

SEMINAR 07 - Kemijska ravnoteža I - Sustavi plin - plin, čvrsta tvar - plin, tekućina - tekućina

SEMINAR 08 - Kemijska  ravnoteža II - otopine elektrolita; jake i slabe kiseline i baze

SEMINAR 09 - Kemijska ravnoteža III - otopine elektrolita; hidroliza soli, puferske otopine

Seminar - kompleksni spojevi

Seminar - produkt topljivosti

Seminar - elektrokemija

Domaća zadaća: "II kolokvij iz Opće i anorganske kemije od 08.12.2010."

 

 

 

Opća i anorganska kemija

   Predavači: prof. dr. sc. L. Sipos, prof. dr. sc. S. Milardović

    Cilj: Savladavanje temelja kemije, kemijskog računa i stjecanje osnovnih vještina u laboratorijskom radu. Upoznati studente s kemijskim zbivanjima u duhu modernih teorija o strukturi atoma i molekula, statističke mehanike, valne mehanike i kvantne kemije kao i termodinamike. Upoznavanje s kemijom elemenata na temelju trendova promjene fizičkih i kemijskih svojstava unutar skupina.

Sadržaj kolegija

  Ispitna shema

    Nastavni materijali:

Skripta za vježbe iz kolegija "Opća kemija"

Laboratorijski izvještaj

Hrvatska nomenklatura anorganske kemije

    Ispit i testovi:

Upute za učenje, konzultacije i polaganje ispita

Primjer 1. testa

ISPIT OK i OAK 270611 

ISPIT OK i OAK 220711 

ISPIT OK i OAK 020911

    Seminari:

SEMINAR 01 - O kolegiju, opće upute, ponavljanje srednjoškolskog gradiva

Dodatak uz seminar 01

SEMINAR 02 - Sastav spojeva i smjese

SEMINAR 03 - Priprema i sastav otopine

SEMINAR 04 - Kemijske reakcije - redoks reakcije

Primjeri redoks reakcija za vježbanje

SEMINAR 05 - Kvantitativni odnosi u kemijskim reakcijama, mjerodavni reaktant, iskorištenje reakcije

Dodatni zadaci za DZ i vježbanje uz seminar 05 i 06

Reakcije za zadatke otopina-otopina, M. Sikirica, Stehiometrija, 5. poglavlje

SEMINAR 06 - plinski zakoni

SEMINAR 07 - Kemijska ravnoteža I - Sustavi plin - plin, čvrsta tvar - plin, tekućina - tekućina

SEMINAR 08 - Kemijska  ravnoteža II - otopine elektrolita; jake i slabe kiseline i baze

DZ-ravnoteže u otpinama elektrolita III (hidroliza, puferi)

Seminar - kompleksni spojevi

Seminar - produkt topljivosti

Seminar - elektrokemija

Domaća zadaća: "II kolokvij iz Opće i anorganske kemije od 08.12.2010."

Predavanje 01 (doc. dr. sc. S. Milardović)

Predavanje 02 (doc. dr. sc. S. Milardović)

Predavanje 03 (doc. dr. sc. S. Milardović)

Predavanje 04 (doc. dr. sc. S. Milardović)

 

 

Anorganska kemija

   Predavač: prof. dr. sc. S. Milardović

   Cilj: Upoznavanje studenata sa svojstvima kemijskih elemenata i njihovim spojevima primjenom  informacija o energiji ionizacije, elektronskom afinitetu, elektronegativnosti, standardnom redukcijskom potencijalu, ionskom radijusu i sl. Upoznavanje s trendovima promjene kemijskih i fizičkih svojstava spojeva unutar skupine i periode. Upoznavanje s nekim aspektima bioanorganske kemije, organometalnim spojevima, te teorijskim modelima struktura,  industrijskim i analitičkim aspektima anorganske kemije.

        Sadržaj kolegija

Hrvatska nomenklatura anorganske kemije

         Ispitna shema

    Nastavni materijali:

Skripta za vježbe iz kolegija "Anorganska kemija"

Predavanje 01 (doc. dr. sc. S. Milardović)

Predavanje 02 (doc. dr. sc. S. Milardović)

Predavanje 03 (doc. dr. sc. S. Milardović)

Predavanje 04 (doc. dr. sc. S. Milardović)

Predavanje 05 (doc. dr. sc. S. Milardović)

Predavanje 06 (doc. dr. sc. S. Milardović)

Predavanje 07 (doc. dr. sc. S. Milardović)

Predavanje 08 (doc. dr. sc. S. Milardović)

Predavanje 09 (doc. dr. sc. S. Milardović)

Predavanje 10 (doc. dr. sc. S. Milardović)

Predavanje 11 (doc. dr. sc. S. Milardović)

Predavanje 12 (doc. dr. sc. S. Milardović)

Predavanje 13 (doc. dr. sc. S. Milardović)

Predavanje 14 (doc. dr. sc. S. Milardović)

 

 

Kemija okoliša

   Predavači: prof. dr. sc. S. Milardović, prof. dr. sc. I. Škorić, doc. dr. sc. D. Ašperger

   Cilj:  Upoznati studente s kemijskim ravnotežama i mogućim intereakcijama prirodnih sastojaka okoliša sa zagađivalima u vodi, sedimentu, tlu i zraku. Multidisciplinaran pristup praćenju kvalitete okoliša.

        Sadržaj kolegija

         Ispitna shema

    Nastavni materijali:

Skripta za vježbe iz kolegija "Kemija okoliša"

Predavanje 01 (doc. dr. sc. S. Milardović)

Predavanje 02 (doc. dr. sc. S. Milardović)

Predavanje 03 (doc. dr. sc. S. Milardović)

 

Stehiometrija II

   Predavači: dr. sc. B. Tkalčec, viša predavačica

   Cilj:  Produbiti teorijske temelje za razumijevanje kemijskog računa na način, da studenti smislenom i logičnom analizom problema i integriranjem već stečenih znanja samostalno zaključe kako računski riješiti zadane, posebno složene probleme kemijskog računa.

        Sadržaj kolegija

         Ispitna shema

    Nastavni materijali:

Mjerenje, mjerne pogreške i iskazivanje rezultata

Kemijska ravnoteža I, plin-plin, plin-čvrsta faza 

Kemijska ravnoteža II, otopine elektrolita, jake i slabe kiseline i baze

 

Kemija u zaštiti okoliša

    Predavači:  prof. dr. sc. L. Sipos, prof. dr. sc.  F. Briški,
                                prof. dr. sc. Š. Cerjan-Štefanović

    Nastavni materijali:

Skripta za vježbe iz kolegija "Kemija u zaštiti okoliša"

 

Procesi pročišćavanja voda

   Predavač:  prof. dr. sc.  L. Sipos

Nastavni materijali:

Aeracija vode

Pilot postrojenja - Pitke vode

Procesi pročišćavanja podzemnih voda

Stabilnost vode

   

Pilot postrojenja i pročišćavanja voda

    Predavač:  prof. dr. sc. L. Sipos

Nastavni materijali postavljaju se uoči početka nastave

 

Kemija procesa pročišćavanja voda

    Predavač:  prof. dr. sc. L. Sipos

Nastavni materijali

 

 

 

Diplomski studij

 

 

   Integrirani kemijski sustavi

   Predavači: doc. dr. sc. I. Murković-Steinberg,
                             doc. dr. sc. S. Milardović, doc. dr. sc. S. Martinez,                              doc. dr. sc. D. Iveković

   Cilj:  Integrirati znanja i vještine koje su studenti stekli u prethodnim godinama studija (molekulske separacije, kemija površina, kemijska instrumentacija, molekulsko modeliranje, napredni materijali i nanotehnologije, tanki filmovi) na primjerima integriranih kemijskih sustava. Poseban naglasak staviti na razumjevanje multidisciplinarnost takvih sustava, te ulogu kemije i naprednih kemijskih tehnologija pri dizajniranju i kreiranju takvih sustava. Projektni zadatak uključuje samostalni razvoj zamišljenog integriranog kemijskog sustava za određenu namjenu, u čijem razvoju se moraju uzeti u obzir trenutno stanje na tržištu i potrebe krajnjih korisnika. Osim znanja i vještina vezanih uz struku student tako dobiva mogućnost za razvijanje vještina vođenja i upravljanja projektom, pismene i usmene prezentacije kao i  sudjelovanja u  muldisciplinarnom timskom radu.
        Zbog multidisciplinarnog karaktera ovog kolegija planirano je da u njegovom izvođenju  sudjeluju nastavnici drugih fakulteta Sveučilišta, a predviđeno je i njegovo uvrštavanje u Sveučilišni curriculum izbornih kolegija.

        Sadržaj kolegija

 

 

 

Pilot postrojenja i postupci pročišćavanja                                          voda

    Predavač:  prof. dr. sc. L. Sipos

Nastavni materijali postavljaju se uoči početka nastave

 

Pročišćavanje otpadnih voda gradova i                                          industrije

    Predavač:  prof. dr. sc. L. Sipos

Nastavni materijali:

Količina i kakvoća otpadnih voda

Pilot postrojenja - Otpadna voda

Posebni sustavi za pročišćavanje otpadnih voda

Pročišćavanje otpadnih voda gradova i industrije

Uklanjanje dušika

 

Kemija u zaštiti okoliša

    Predavači:  prof. dr. sc. L. Sipos, prof. dr. sc. F. Briški,
                                prof. dr. sc.  Š. Cerjan-Štefanović

Nastavni materijali postavljaju se uoči početka nastave

 

 

 

Kemija voda

    Predavači:  prof. dr. sc. L. Sipos,
                                prof. dr. sc. Š. Cerjan-Štefanović

Nastavni materijali postavljaju se uoči početka nastave

 

 

Kemija procesa pročišćavanja voda

    Predavači:  prof. dr. sc. L. Sipos,
                                prof. dr. sc. Š. Cerjan-Štefanović

Nastavni materijali

 

Tehnologijski management i inovacije

    Predavač:  Dr. sc. I. Steinberg

Nastavni materijali:

TM&I Lecture 1 2011

Reading Assessment Week 1

TM&I Lecture 2 IP 2011

Reading Assessment Week 2

Patent Keywords 2011

TM&I Lecture 3 2011

Reading Assessment Week 3

TM&I Lecture 4 NPD 2011

TM&I Lecture 4 NPD part II 2011

Reading Assessment Week 4

TM&I Lecture 6 PM Defining Projects 2011

Reading Assessment Week 6

TM&I Lecture 7 PM Project Planning Tools 2011

Reading Assessment Week 7

TM&I Lecture 8 PM Project Management 2011

Reading Assessment Week 8

TM&I Lecture 9 Start UP's & BP's 2011

Reading Assessment Week 9

Project groups students TM&I 2011

TM&I Project Help 

 

Poslijediplomski studij

 

 

Biosenzori

   Predavači: doc. dr. sc. S. Milardović,
                             doc. dr. sc. I. Murković-Steinberg

   Cilj:  Upoznavanje s teorijskim načelima, izvedbom i primjenom kemijskih senzora i biosenzora, te njihovom ulogom u sustavima značajnim za inženjere kemije. Značaj senzora u praćenju i upravljanju industrijskim procesima, kao i u praćenju kvalitete i zaštiti okoliša. Usvajanje interdisciplinarnog pristupa potrebnog za razvoj i uporabu kemijskih senzora. Stjecanje iskustva u rješavanju realnih problema analitičkim pristupom – priprema samostalnog projekta.

        Sadržaj kolegija

   Nastavni materijali:

Predavanje 01 (doc. dr. sc. S. Milardović)

Predavanje 02 (doc. dr. sc. S. Milardović)

Predavanje 03 (doc. dr. sc. S. Milardović)

Predavanje 04 (doc. dr. sc. S. Milardović)

Predavanje 05 (doc. dr. sc. S. Milardović)

Predavanje 06 (doc. dr. sc. S. Milardović)

Predavanje 07 (doc. dr. sc. S. Milardović)

 

Projektiranje postupaka pročišćavanja                                            voda

    Predavač:  prof. dr. sc. L. Sipos

Nastavni materijali postavljaju se uoči početka nastave

 

 

Back to top