Skip to: site menu | section menu | main content

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

ZAVOD ZA OPĆU I ANORGANSKU KEMIJU

Znanstveni projekti

 

        U Zavodu za opću i anorgansku kemiju odvija se znanstveni rad na tri znanstvena projekta Ministarstva znanosti obrazovanje i športa R. H. To su znanstveni projekti pod nazivom: «Razvoj novih senzora za mjerenje biološki važnih analita», broj 125-0000000-3210, voditelj dr. sc. Stjepan Milardović; «Kemijski senzori s luminiscentnim poluvodičkim nanokristalima (Quantum Dots)», broj 125-0000000-3221, voditeljica dr. sc. Ivana Steinberg; i «Pročišćavanje i stabilizacija vode u velikim sustavima vodoopskrbe», broj 125-1253008-2571, voditelj dr. sc. Laszlo Sipos.

        Projekt «Razvoj novih senzora za mjerenje biološki važnih analita» na području je Kemije i bavi se razvojem novih biosenzora temeljenih na uporabi bioliganada ili biokatalizatora imobiliziranih na površini anorganskih nanostruktururanih metalnih čestica, uglavnom srebrnih ili zlatnih nanočestica ili nemetalnih nanočestica poput ugljika. Proučavaju se i izvedbe uz uporabu nanočestica hidroksi apatita, te hidroksi apatita modificiranog metalima poput rutenija, platine ili zlata, kao i afinitetni biosenzori na površinama modificiranim samoformirajućim monomolekulskim slojevima. Primjenjuju se za analite kao što su: metaboliti, proteini, antioksidansi i DNK.

        Projekt «Kemijski senzori s luminiscentnm poluvodičkim nanokristalima (Quantum Dots)», također je na području Kemije, a bavi se razvojem funkcionalnih materijala za optičke senzore namijenjene uporabi u integriranim kemijskim analitičkim sustavima, prvenstveno primjenom poluvodičkih nanokristala ili kvantnih točki (QD), kao atraktivnih alternativa uobičajenim organskim fluoroforima. Projekt istražuje mogućnosti prijenosa postojećih kemijskih analitičkih metoda utemeljenih na fluorescentnim nanokristalima, iz otopine u čvrsto stanje. Predviđa se razvoj inovativnih senzora i generičkih shema senzorske pretvorbe utemeljene na novim svojstvima i interakcijama, posebno u definiranju specifičnih površinskih interakcija QD-analit, ili u pojavama prijenosa energije u sustavu QD-analit-matrica, kao što je rezonantni prijenos energije fluorescencije (FRET).

        Dosadašnja znanstvena aktivnost Zavoda u području elektrokemijskih i optičkih senzora i biosenzora planira se proširiti i na razvoj i primjenu integriranih kemijskih analitičkih sustava (ICAS Integrated Chemical Analytical Systems), s posebnim naglaskom na razvoj integriranih bežičnih kemijskih senzora, kao izuzetno atraktivnog i inovativnog područja primjene kemijskih senzora. Nekoliko projektnih prijava je u procesu evaluacije u tom području, a projekt, «Distributed wireless sensors for smart chemical and biological detection systems: chemo- and biosensor interface and applications developement», odobren je u okviru programa NZZ Brain gain – Visitor (Dr. sc. Matthew Steinberg, voditelj projekta) i u postupku je realizacije.

        Za razliku od prije navedenih, projekt «Pročišćavanje i stabilizacija vode u velikim sustavima vodoopskrbe» na području je Kemijskog inženjerstva, a bavi se razvojem i primjenom novih postupaka uklanjanja organskih tvari, željeza, mangana, amonijaka i arsena iz podzemnih voda te stabilizacijom vode za piće. Nadalje, proučava problematiku karakterizacije i obrade otpadnih tvari, kako iz postrojenja za pripravu vode za piće sa sadržajem arsena, tako i otpadnih tvari u retentatu kao nusproduktu primjene membranskih tehnologija (RO, NF i UF).

 

 

 

 

Suradnja s privredom

 

        Pored znanstvenog rada, Zavod za opću i anorgansku kemiju sudjeluje u realizaciji niza stručnih projekata u suradnji s privredom. Većinom su to projekti vezani uz problematiku pročišćavanja pitkih i otpadnih voda diljem Hrvatske, a realizira ih prof. dr. sc. Laszlo Sipos sa svojim suradnicima. Zavod za opću i anorgansku kemiju opremljen je pilot postrojenjima, vozilom i odgovarajućom mobilnom terenskom opremom za takva istraživanja. Prošlih 10-15 godina izrađeno je tako gotovo sedamdeset (70) različitih studija, elaborata i tehnoloških projekata. Od tehnoloških projekata gotovo ih je dvadeset (20) razrađeno primjenom pilot postrojenja, a kasnije i izvedeno, te ih se uspješno primjenjuje u praksi. Posebno se od tih projekata ističu tehnološka rješenja za uklanjanja arsena iz vode za piće u Osijeku, Vinkovcima i Gradištu.

 

 

 

 

Back to top